13 43 06 221

DANE TELEADRESOWE

CYBERMAX S.C.
Jasienica Rosielna 253
36-220 Jasienica Rosielna
NIP: PL6861684730
woj. podkarpackie
biuro@cybermax.pl


SIEDZIBA FIRMY

36-220 Jasienica Rosielna 253

Specjalnie na Państwa prośby zmieniamy godziny pracy.
Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.
Zapraszamy!


TELEFONY KONTAKTOWE

Dzwoniąć do naszej firmy połączycie się Państwo z naszą centralą.

Macie Państwo możliwość wyboru kilku opacji:
1. BOK - Biuro Obsługi Klienta zajmujące się sprawami formalnymi. Dostępne Pn-Pt w godz. 8:00-16:00.
2. Serwis sieci - Obsługą techniczną sieci CyberMax.pl. Dostępny Pn-Pt  w godz. 8:00-20:00, So-Nd i święta 9:00-16:00.
3. Salon Komputerowy - Sklep i serwis urządzeń elektronicznych. Dostępny Pn-Pt w godz. 8:00-16:00.
4. FAX
W pozostałych godzinach możecie Państwo pozostawić wiadomość na naszej poczcie głosowej.

tel.: 13 43 06 221

kom. 606 905 752
kom. 606 905 716


Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest CYBERMAX S.C. Mirosław Brzana, Tomasz Brzana, Zbigniew Brzana (dalej „CYBERMAX”),

 2. Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa, lub poprzez sieć naszych partnerów.

 3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:

  a. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,

  b. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. C RODO,

  c. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:

  - dochodzenie i obrona przed roszczeniami,

  - marketing usług własnych,

  - weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,

  - wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),

  - wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,

  - tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc. a mających związek z przedmiotem działalności

 4. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych, zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.

 5. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych.

 6. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:

  a) Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług,

  b) Naszym współpracownikom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,

  c) Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,

  d) Kurierom, poczcie i in. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),

  e) Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,

  f) Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności (jeśli dotyczy danego przypadku),

  g) Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem (jeśli dotyczy danego przypadku),

  h) Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc. (jeśli dotyczy danego przypadku), i. Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.

 7. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.

 8. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.

 9. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.

 10. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

 11. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 12. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.

 13. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.

 14. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta CYBERMAX S.C. 36-220 Jasienica Rosielna 253 tel. + 48 134306221 lub pod adresem e-mail biuro@cybermax.pl